Zdobądź dofinansowanie ZUS na zakup podestów roboczych oraz rusztowań KRAUSE i popraw bezpieczeństwo pracy!

Już 26 lutego br. rusza kolejny konkurs organizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawcy znów będą mogli otrzymać dofinansowanie na działania związane z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach programu można zakupić nasze rusztowania jezdne czy podesty robocze. Sprawdź, jaką kwotę można otrzymać!

STABILO Rusztowanie jezdne seria 5500
STABILO Jezdny podest roboczy z jednostronnym wejściem, aluminium ryflowane
STABILO Jezdny podest roboczy z dwustronnym wejściem, krata o klasie poślizgu R13

Poprawa bezpieczeństwa z ZUS – mechanizm konkursu

Co roku ZUS ogłasza konkurs, który ma celu wsparcie działań pracodawców na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pacy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Płatnicy składek mogą otrzymać dofinansowanie na modernizację stanowisk pracy lub na zakup sprzętu do prac na wysokości nawet do wysokości 299 tys. zł. Dofinansowanie przyznawane jest w drodze konkursu, na podstawie oceny złożonych do ZUS specjalnych wniosków.

Dofinansowanie na rusztowanie – sprawdzaj normy!

Wymieniona inicjatywa ZUS jest niezwykle ważna i bardzo potrzebna, co znajduje odzwierciedlenie w ogromnym zainteresowaniu przedsiębiorców tą akcją. Co roku informujemy o niej, ponieważ w ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na zakup produkowanych przez nas podestów roboczych, konstrukcji specjalnych czy rusztowań jezdnych, które najczęściej stają sie przedmiotem zinteresowania przedsiebiorców.

W tym miejscu warto zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane ze zgodnością wybranego sprzętu z obowiązującymi normami,bo taki warunek muszą one spełniać. Jak wspomnieliśmy, kluczową grupą produktów są rusztowania jezdne. Dlaczego? Zapisy normy PN EN 1004-1:2021, według której powinny być produkowane, były w ubiegłych latach kilkukrotnie zmieniane. Wprowadzone zmiany nałożyły na producentów szereg nowych wytycznych projektowych oraz wysokich wymagań konstrukcyjnych, co z jednej strony znacząco poprawiło bezpieczeństwo montażu/demontażu rusztowań, ale z drugiej – zwiększyło koszty produkcji (konieczność zmian konstrukcyjnych oraz dopasowanie procesu produkcyjnego). Nie wszystkich producentów było stać na takie inwestycje. W efekcie czego na polskim rynku dostępne są wciąż rusztowania „starego typu”, które – choć tańsze – nie spełniają aktualnych wysokich wymagań BHP. UWAGA! To właśnie z tego powodu nie mogą być przedmiotem ubiegania się o dofinansowanie.

Dlatego wybierając rusztowania jezdne w ramach konkursu ZUS BHP 2024, zwracajcie uwagę na ich zgodność z normą PN EN 1004-1:2021– inaczej Wasz wniosek może zostać odrzucony. Obowiązujaca norma została podana w Katalogu Działań Inwestycyjnych i Doradczych (pkt. 18), stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu.

Kto może złożyć wniosek?

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne
  • nie zalega z opłacaniem podatków
  • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
  • w ciągu ostatnich 3 lat nie ubiegał się o dofinansowanie z tytułu tego konkursu i takiego dofinansowania w ciągu 3 lat nie otrzymał.

Jaką kwotę można otrzymać?

Każdy przedsiębiorca (płatnik składek spełniający podane wyżej wymagania) może ubiegać się łącznie o dofinansowanie rzędu 299 tys. zł brutto,bez względu na rodzaj przedsiębiorstwa. Wniosek może dotyczyć jednego lub kilku różnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo, a w ramach akcji można zakupić sprzęt KRAUSE. Jaki?

Zgodnie z pkt. 18 Katalogu działań inwestycyjnych są to:

  • podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome – przejezdne (z wyłączeniem innych typów rusztowań) oraz drabiny rozstawne jezdne z podestem roboczym wyposażonym w zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.

Łączny poziom dofinansowania do 40.000 zł.


Chcecie wziąć udział w konkursie, ale nie wiecie jak wypełnić wniosek? Zgłoście się do nas – pomożemy we wszystkich formalnościach!
kontakt@krause-systems.pl

Tel. 74 851 88 00

 

 

 

Mają Państwo pytania? Chętnie doradzimy!