KRAUSE Warunki Gwarancji

Zaufanie, jakim klienci obdarzają nasze produkty, ma fundamentalne znaczenie dla naszego biznesu. Dlatego tak ogromną wagę przywiązujemy do organizacji procesu produkcyjnego, który przebiega w zgodzie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz pod ścisłą kontrolą działu zapewnienia jakości.

Wyróżniają nas certyfikaty przyznawane przez niezależne, renomowane instytucje badawcze.

Co więcej:

 

 • Drabiny, rusztowania, podesty oraz inne oferowane rozwiązania spod szyldu KRAUSE są zgodne z obowiązującymi normami i gwarantująużytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa.
 • Podstawę naszej siły innowacyjnej stanowi ponad 100 praw własności przemysłowej.
 • Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Niemieckich Producentów  Drabin i Rusztowań Mobilnych VDL e. V.
 • Bierzemy czynny udział  w opracowywaniu ogólnoeuropejskich norm oraz przepisów bezpieczeństwa pracy.
 • Rozpoznajemy trendy rynkowe, przekształcając je w innowacyjne produkty, celnie odpowiadające na potrzeby klientów.

 

Takie podejście pozwala nam oferować produkty o niepodważalnej jakości, które gwarantują użytkownikom najwyższy komfort i bezpieczeństwo prac. Surowe testy jakości i bezpieczeństwa, które prowadzimy we własnym laboratorium, jak również stałe testy materiałowe oraz testy TÜV są standardem KRAUSE.

Jeśli jednak produkt nie spełnia oczekiwań, obowiązują następujące warunki gwarancji:

 

KRAUSE Warunki Gwarancji

 1. Gwarantem towarów jest firma KRAUSE Sp. z o.o., ul. Stalowa 10; 58-100 Świdnica. Na oferowane towary KRAUSE udziela Kupującemu gwarancji na okres 24 miesięcy od daty wystawienia faktury sprzedaży. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
   
 2. Gwarancja ograniczona jest wyłącznie do wad fizycznych wynikających z wad materiału i błędów produkcji powstałych przed przekazaniem towaru Kupującemu.
   
 3. Gwarancja obejmuje wyłącznie towary użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją montażu i użytkowania, załączaną przez KRAUSE do każdego egzemplarza produktu.
   
 4. KRAUSE nie odpowiada za skutki nieprawidłowego ( tj. niezgodnego z instrukcją) montażu/demontażu, napraw i użytkowania dostarczonych produktów, w tym dokonywania w/w czynności przez osoby do tego nieuprawnione i/lub nie przeszkolone zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu  ich użytkowania.
   
 5. Gwarancja nie obejmuje: towarów, w których dokonywano zmian lub samodzielnych napraw bez pisemnej zgody KRAUSE; skutków anomalii pogodowych i niewłaściwego przechowywania; skutków użycia części zamiennych lub wyposażenia dodatkowego, które nie są oryginalnymi częściami KRAUSE; drobnych odchyleń, które nie wpływają na właściwości użytkowe ani wartość produktu.
   
 6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z 24 miesięcznej gwarancji ,KRAUSE dostarczy użytkownikowi wolny od wad produkt w zamian za produkt wadliwy lub przeprowadzi istotną naprawę produktu objętego niniejszą gwarancją, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia produktu wolnego od wad lub zwrot użytkownikowi produktu naprawionego.
  Jeżeli Krause wymieni część produktu, wówczas powyższe postanowienie będzie stosowało się do części, która została wymieniona. W przypadku napraw, które nie były istotne, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym użytkownik nie mógł korzystać z produktu ze względu na wystąpienie wady.
   
 7. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres: Krause Sp. z o.o. ul. Stalowa 10; 58-100 Świdnica, Polska lub drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje(at)krause-systems.pl; lub bezpośrednio w punkcie sprzedaży. Zgłoszenie powinno zawierać:

   

  • datę zgłoszenia
  • dane zgłaszającego
  • dowód zakupu
  • nazwa produktu lub jego kod kreskowy
  • opis wady i okoliczności jej wystąpienia
  • roszczenia względem gwaranta
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rozpatrywanej reklamacji

   


 8. Krause rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji w terminie do 30 dni licząc od dnia wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku gdy zgłoszenie nie będzie kompletne, bieg rozpatrzenia nastąpi z chwilą uzupełnienia braków. W przypadku uznania roszczeń, Krause naprawi lub wymieni produkt na wolny od wad w terminie 14 dni, termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności zamówienia niezbędnych części z zagranicy o czym reklamujący zostanie poinformowany.
   
 9. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych i deklarowanych przez KRAUSE parametrów produktu. Pobrane próbki do badań materiału są zabezpieczane i archiwizowane wraz z dokumentacją reklamacyjną Krause i nie podlegają zwrotowi. 
   
 10. KRAUSE nie odpowiada za uszkodzenia produktu i szkody powstałe wskutek zużycia wynikającego z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu lub innego naturalnego zużycia.
   
 11. KRAUSE nie odpowiada za uszkodzenia produktu i szkody powstałe w wyniku jego mechanicznego uszkodzenia nie wynikające bezpośrednio ze zgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania produktu, w tym spowodowane jego nadmiernym obciążeniem, niewłaściwym składowaniem lub niewłaściwą konserwacją.
   
 12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
   
 13. Reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w terminie przewidzianym w Ustawie Konsumenckiej.

Mają Państwo pytania? Chętnie doradzimy!