Handbook of Company KRAUSE

§1 Kodeks Etyczny Krause

Jako producent produktów premium KRAUSE stara się działać odpowiedzialnie i wzorowo w każdej sytuacji. Aby zagwarantować długoterminowy sukces, KRAUSE oczekuje takiego zachowania nie tylko od swoich pracowników, ale także od partnerów biznesowych. Obejmuje to ciągłe budowanie polityk wewnętrznych, przestrzeganie obowiązujących przepisów, poszanowanie wartości etycznych i postępowanie w sposób zrównoważony.

W niniejszym Kodeksie etycznym KRAUSE określa podstawowe zasady zapewniające przestrzeganie zasad przez swoich pracowników oraz partnerów biznesowych. Dotyczy to wszelkich interakcji z klientami, partnerami biznesowymi, dostawcami, konkurentami i urzędnikami publicznymi, a także kontaktów z własnymi pracownikami.

Kodeks Etyczny KRAUSE stanowi podsumowanie najważniejszych zasad. Jako wytyczne definiują one oczekiwania KRAUSE wykraczające poza wymogi prawne wobec wszystkich partnerów – pracowników i partnerów biznesowych.

Kodeks Etyczny obowiązuje wszystkich partnerów biznesowych KRAUSE. Należą do nich dostawcy (każdy partner biznesowy dostarczający towary, materiały lub usługi), a także inni partnerzy reprezentujący KRAUSE, tacy jak konsultanci, agenci sprzedaży, lobbyści, agencje i dealerzy importujący, partnerzy handlowi, marketingowi i sponsorzy, spółki joint venture i konsorcjum partnerzy itp., a także ich pracownicy.

KRAUSE zobowiązuje się do przestrzegania uznanych na szczeblu międzynarodowym praw człowieka, w tym zapobiegania współczesnym formom niewolnictwa i handlu ludźmi w łańcuchu dostaw. Zapewnia swoim pracownikom uczciwe warunki pracy, które spełniają co najmniej minimalne standardy wymagane przez obowiązujące prawo, a także podstawowe standardy pracy określone przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP). Zapewnia, że zakwaterowanie pracownika objętego umową o pracę lub świadczenie usług jest odpowiednie.

KRAUSE zapewnia równe szanse osobom w swoich organizacji i nie toleruje dyskryminacji w żadnej formie. Traktuje swoich pracowników jednakowo bez względu na pochodzenie etniczne lub narodowe, płeć, religię, poglądy, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, kolor skóry, poglądy polityczne, pochodzenie społeczne lub inne cechy chronione prawem.

KRAUSE nie toleruje żadnych form niewolnictwa ani pracy dzieci. W szczególności spełnia  wymagania dotyczące minimalnego wieku zatrudnienia określone przez Międzynarodową Organizację Pracy.

KRAUSE wymaga, aby jego partnerzy biznesowi zaangażowani w łańcuch dostaw unikali wszelkich minerałów wydobywanych lub rafinowanych na obszarach objętych konfliktem. Minerały uznaje się za objęte konfliktem, jeżeli niepaństwowe grupy bojówek otrzymują bezpośrednie lub pośrednie wsparcie poprzez wydobycie, transport, handel, przeładunek, przetwarzanie lub eksport takich minerałów. Na żądanie KRAUSE należy przedstawić informacje dotyczące partnerów biznesowych lub podwykonawców oraz wykorzystania przez nich wydobywanych lub rafinowanych minerałów, takich jak  aluminium, cyna, tantal, wolfram i złoto.

KRAUSE przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska i energii, efektywnie wykorzystuje zasoby naturalne i minimalizuje wpływ procesów produkcyjnych i produktów na środowisko. Gwarantuje ekologiczność swoich produktów i ich produkcji oraz jest odpowiedzialna za redukcję emisji oraz zużycia energii i wody. Spełnia one obowiązujące przepisy dotyczące emisji i ścieków.

KRAUSE przestrzega wymagań prawnych dotyczących przechowywania i postępowania z materiałami niebezpiecznymi. Analiza ryzyka zagrożeń jest podstawą do identyfikacji potencjalnych materiałów zastępczych, a także zapewnienia środków bezpieczeństwa dla pracowników i środowiska.

§2 Najważniejsze zasady działalności KRAUSE

1. Zgodność produktu i bezpieczeństwo produktu

KRAUSE bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność i bezpieczeństwo produktów. Przestrzega obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów, w szczególności przepisów dotyczących bezpieczeństwa, opisu i pakowania produktów, a także stosowania niebezpiecznych materiałów i minerałów. Zapewniają, że wszystkie dostarczone produkty i usługi spełniają warunki umowne dotyczące zgodności produktu i bezpieczeństwa produktu (i jakości) oraz że można je bezpiecznie używać zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Konflikt interesów

Pracownicy KRAUSE podejmują decyzje wyłącznie na podstawie obiektywnych kryteriów i nie pozwalają, aby wpływały na nich osobiste interesy lub relacje.

3. Zakaz korupcji

KRAUSE nie toleruje korupcji i podejmuje działania mające na celu jej unikanie. Zapewnia, że w kontaktach biznesowych z klientami, dostawcami, urzędnikami lub innymi stronami trzecimi nie są oferowane ani akceptowane żadne niedopuszczalne korzyści ani gratyfikacje (takie jak prezenty, zaproszenia, darowizny lub zobowiązania sponsorskie). Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do tzw. „opłat ułatwiających”, czyli nielegalnych płatności
na rzecz urzędników lub władz publicznych w celu przyspieszenia spraw administracyjnych. Szczegóły postępowania w takich przypadkach zostały zamieszczone w Polityce Antykorupcyjnej.

4. Uczciwa i wolna konkurencja

KRAUSE umożliwia wolną i uczciwą konkurencję oraz przestrzega obowiązujących przepisów antymonopolowych i ochrony konkurencji. Nie zawiera żadnych antykonkurencyjnych porozumień z konkurentami, dostawcami czy klientami i nie nadużywa potencjalnej dominującej pozycji na rynku.

5. Zakaz prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

KRAUSE prowadzi interesy wyłącznie z dobrze znanymi partnerami. Zapewnia, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu. Ponadto pilnuje, aby podejrzane działania były zgłaszane odpowiednim władzom.

6. Kontrola eksportu i cła

KRAUSE przestrzega wszystkich przepisów dotyczących importu i eksportu towarów, usług i informacji. Spełnia wymagania przepisów celnych i handlu zagranicznego we wszystkich krajach prowadzenia działalności.

7. Podatki, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

KRAUSE przestrzega obowiązujących przepisów podatkowych i przepisów ustawowych dotyczących prawidłowej księgowości.

8. Utrzymanie podwykonawców

KRAUSE odpowiada nie tylko za swoje własne postępowanie, ale także za wszelkich pośredników (podwykonawców lub przedstawicieli), których zatrudniają w celu wypełniania swoich zobowiązań biznesowych wobec KRAUSE. Dobiera tych partnerów starannie, w oparciu o obiektywne kryteria i zgodnie z zasadami transparentności.

§3 Odpowiedzialność w miejscu pracy

1. Bezpieczeństwo pracy i higiena pracy

KRAUSE zapewnia bezpieczeństwo i opiekę zdrowotną w miejscu pracy, spełniając minimalne standardy prawne. KRAUSE oczekuje, że jego partnerzy biznesowi będą unikać zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy oraz chorób zawodowych swoich pracowników. Zagrożenia należy eliminować u źródła. W zapobieganiu wypadkom techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mają pierwszeństwo przed środkami ochrony osobistej.

Partnerzy biznesowi zobowiązują się do przestrzegania profilaktyki medycyny pracy i ogólnie dążą do operacyjnej promocji zdrowia w celu ciągłej poprawy warunków pracy.

2. Ochrona danych

KRAUSE przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych, aby chronić dane osobowe pracowników, klientów, partnerów biznesowych i innych zainteresowanych stron.

3. Bezpieczeństwo i ochrona informacji, know-how i własności intelektualnej

KRAUSE chroni w rozsądny sposób know-how, patenty, tajemnice operacyjne i handlowe KRAUSE oraz stron trzecich oraz dba o bezpieczeństwo takich informacji.

Maciej Lepczyk
(Dyrektor Zakładu – Prokurent)

Stanisław Deja
(Dyrektor Sprzedaży i Marketingu – Prokurent)

Jacek Maliszewski
(Dyrektor Finansowy – Prokurent)

Mają Państwo pytania? Chętnie doradzimy!