Ogólne warunki dostawy KRAUSE Sp. z o.o.

(Aktualizacja nr 2019/03)

§ 1. Przedmiot i zakres zastosowania

 1. Niniejsze „Ogólne warunki dostawy” (dalej nazywane OWD) określają warunki zawierania umów sprzedaży towarów przez KRAUSE Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy 58-100, ulica Stalowa 10, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000139287, NIP: 884-001-68-75, kapitał zakładowy: 1.210.400 zł (dalej nazywanej KRAUSE) z podmiotami gospodarczymi i stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez KRAUSE i Kupującego, będącego podmiotem gospodarczym (łącznie nazywanych „Stronami”), jeżeli Strony umowy nie uzgodniły pisemnie inaczej.
 2. Ogólne warunki dostaw wiążą Kupującego z chwilą ich doręczenia przy zawarciu umowy lub z chwilą umożliwienia Kupującemu zapoznania się z ich treścią. Aktualne ogólne warunki dostawy są umieszczone przez KRAUSE na stronie internetowej: www.krause-systems.pl/przedsiebiorstwo/ogolne-warunki-dostaw.html 

§ 2. Oferty, ceny

 1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez KRAUSE mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Ofertę produkcyjno-handlową KRAUSE określa aktualny w danym dniu cennik KRAUSE. KRAUSE zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.
 3. KRAUSE zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych oferowanych do sprzedaży produktów.
 4. Ceny podane w cenniku są cenami netto, do których należy doliczyć ewentualną dopłatę za transport wg warunków określonych w § 4 pkt.2 oraz podatek VAT wg aktualnej stawki.
 5. Za wiążące uznaje się ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

§ 3. Realizacja zamówienia

 1. Dostawa będzie realizowana na podstawie pisemnego zamówienia Kupującego, składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożonego bezpośrednio w siedzibie KRAUSE.
 2. Zamówienie Kupującego, które było poprzedzone ofertą KRAUSE, oprócz specyfikacji zamawianych towarów i miejsca dostawy powinno wskazywać na oznaczenie oferty KRAUSE, której dotyczy.
 3. Zamówienia powinny być składane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Kupującego do składania zamówień.
 4. Jeżeli strony nie uzgodniły pisemnie inaczej, zamówienie zostaje uznane za przyjęte do realizacji, jeśli zostanie ono  uprzednio pisemnie potwierdzone lub zaawizowane do dostawy przez KRAUSE.
 5. KRAUSE zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji bez podawania przyczyn.
 6. Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia lub dostawy od KRAUSE zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 7. Jeżeli parametry zawarte w potwierdzeniu zamówienia, tj. specyfikacja zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy są sprzeczne z warunkami określonymi w zamówieniu, obowiązują warunki wg potwierdzenia zamówienia.
 8. Rezygnacja przez Kupującego (bez ponoszenia kosztów) z całości lub części zamówienia może nastąpić w terminie do 2 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez KRAUSE, jeżeli wcześniej KRAUSE nie dokonało wysyłki towaru zgodnie z zamówieniem. Po upłynięciu tego terminu rezygnacja z zamówienia jest możliwa wyłącznie za pisemnie potwierdzoną zgodą KRAUSE.
 9. Kupujący ponosi wobec KRAUSE odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży.

§ 4. Warunki dostawy

 1. KRAUSE dostarcza zamawiane towary na wskazane w zamówieniu miejsce dostawy, pod warunkiem, że miejsce to zlokalizowane jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dostawy zamówień o wartości powyżej 1.500,- zł netto realizowane są bez dopłaty za transport, a w przypadku zamówień o mniejszej wartości dopłata wynosi 79,- zł netto za jedną dostawę.
 3. Dostawy są realizowane standardowo w dni robocze w godz. 8.00-16.00. Dostawy w innych terminach wymagają wcześniejszego uzgodnienia z KRAUSE.
 4. Standardowo dostawa jest realizowana środkiem transportu, w dniu i w godzinach wybranych przez KRAUSE z uwzględnieniem pkt 3. Kupujący ponosi dodatkowe koszty dostawy w przypadku jej realizacji wg jego innych, specjalnych wymagań.
 5. Jeżeli w zamówieniu nie zaznaczono inaczej, przyjmuje się, że wskazane miejsce dostawy jest dostępne dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 t.
 6. Jeżeli w zamówieniu nie określono jednoznacznie adresu dostawy, przyjmuje się, że dostawa ma zostać zrealizowana na adres siedziby Kupującego.
 7. Jeżeli na zlecenie Kupującego, dostawa jest realizowana na adres Odbiorcy innego niż Kupujący, przyjmuje się, że do odbioru dostawy upoważniony jest wskazany w zamówieniu Odbiorca.
 8. Jeżeli Kupujący nie zaznaczył pisemnie inaczej, dopuszcza się dostawy częściowe oraz dostawy przed upływem terminu wskazanego w potwierdzeniu zamówienia.
 9. Transport realizowany przez KRAUSE nie obejmuje rozładunku towaru. Do rozładunku towaru na swój koszt i ryzyko zobowiązany jest Kupujący lub wskazany przez niego w zamówieniu Odbiorca. Ewentualne koszty rozładunku obciążają Kupującego.
 10. Kupujący odpowiada za rozładunek towaru bez zbędnej zwłoki (dla dostaw drobnicowych max do 1 h).
 11. Kupujący zobowiązany jest zbadać kompletność dostawy bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru mogące powstać w czasie transportu. W przypadku ich stwierdzenia Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać sporządzenia protokołu szkodowego oraz niezwłocznie –nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki powiadomić pisemnie KRAUSE o stwierdzonych nieprawidłowościach w dostawie.
 12. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia tych egzemplarzy towaru, w której stwierdził uszkodzenia lub towarów niezgodnych z zamówieniem.
 13. Zasadniczo miejscem wykonania świadczenia przez KRAUSE (miejscem wydania towaru) jest miejsce rozładunku towaru, jednakże w sytuacji, kiedy transport towaru nie jest realizowany środkami własnymi lub na zlecenie KRAUSE lub kiedy Strony tak uzgodniły, miejscem wykonania świadczeń jest magazyn KRAUSE, z którego następuje załadunek/wysyłka towaru.
 14. Korzyści i ciężary związane z towarami, w tym koszty związane z niewłaściwym zabezpieczeniem towarów, a także ryzyko ich uszkodzenia lub utraty przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu lub wskazanemu przez niego w zamówieniu Odbiorcy lub przewoźnikowi.
 15. Zwrot dostarczonego przez KRAUSE towaru wymaga każdorazowo pisemnego uzgodnienia z KRAUSE.

§ 5. Warunki płatności

 1. Jeżeli KRAUSE nie określiło pisemnie w ważnej ofercie lub obowiązujących w dniu złożenia zamówienia odrębnych umowach z Kupującym innych warunków płatności, Kupujący jest zobowiązany do dokonania przedpłaty wartości 100% zamawianego towaru w terminie do 2 dni roboczych od daty przesłania potwierdzenia zamówienia przez KRAUSE, w szczególności nie później niż w momencie dostawy/odbioru towaru.
 2. W przypadku dokonania 100% przedpłaty KRAUSE udzieli 2% skonto od wartości zamówienia. Prawa do skonto nie przysługuje dla zamówienia Kupującego, który w dniu jego złożenia zalega z płatnościami.
 3. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty w uzgodnionym terminie, wskazanym na fakturze. Termin wyrażony jest jako data lub ilość dni liczonych od daty wystawienia faktury przez KRAUSE.
 4. Za dzień dokonania zapłaty przez Kupującego uznaje się dzień wpływu środków na konto KRAUSE wskazane na fakturze.
 5. W przypadku, kiedy Kupujący zalega z zapłatą jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań na rzecz KRAUSE wg terminu płatności określonego na fakturze, KRAUSE ze skutkiem natychmiastowym upoważniony będzie do wstrzymania realizacji zamówień i/lub żądania dokonania 100% przedpłaty na poczet ewentualnych kolejnych zamówień Kupującego.
 6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania całkowitej lub częściowej zapłaty za towar.
 7. KRAUSE zastrzega sobie prawo własności do dostarczonego towaru do momentu uiszczenia całkowitej zapłaty przez Kupującego, jednakże KRAUSE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia, użytkowania lub dostępu osób nieupoważnionych do towaru dostarczonego Kupującemu.
 8. Kupujący z chwilą zawarcia Umowy przelewa na KRAUSE wszelkie roszczenia w stosunku do kontrahentów Kupującego, jakie powstaną z tytułu dalszej odsprzedaży towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności KRAUSE. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym na fakturze terminie, KRAUSE ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu nieopłaconego towaru oraz dodatkowego odszkodowania za towar uszkodzony. Koszty transportu zwracanego z tego powodu towaru ponosi Kupujący.

§ 6. Opakowanie, oznakowanie i przechowywanie towaru

 1. Towar będzie pakowany w standardowe opakowanie KRAUSE.
 2. Kupujący nie może zmieniać, modyfikować lub usuwać nazw i oznaczeń towarów ani umieszczać na nich dodatkowych własnych oznaczeń mogących wprowadzać w błąd co do danych podmiotu wprowadzającego towar na rynek oraz parametrów i warunków użytkowania produktu.
 3. Towar należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych.

§ 7. Warunki Gwarancji

 1. Gwarantem towarów jest firma KRAUSE Sp. z o.o., ul. Stalowa 10; 58-100 Świdnica. Na oferowane towary KRAUSE udziela Kupującemu gwarancji na okres 24 miesięcy od daty wystawienia faktury sprzedaży. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Gwarancja ograniczona jest wyłącznie do wad fizycznych wynikających z wad materiału i błędów produkcji powstałych przed przekazaniem towaru Kupującemu.
 3. Gwarancja obejmuje wyłącznie towary użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją montażu i użytkowania, załączaną przez KRAUSE do każdego egzemplarza produktu.
 4. KRAUSE nie odpowiada za skutki nieprawidłowego ( tj. niezgodnego z instrukcją) montażu/demontażu, napraw i użytkowania dostarczonych produktów, w tym dokonywania w/w czynności przez osoby do tego nieuprawnione i/lub nie przeszkolone zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu  ich użytkowania.
 5. Gwarancja nie obejmuje: towarów, w których dokonywano zmian lub samodzielnych napraw bez pisemnej zgody KRAUSE; skutków anomalii pogodowych i niewłaściwego przechowywania; skutków użycia części zamiennych lub wyposażenia dodatkowego, które nie są oryginalnymi częściami KRAUSE; drobnych odchyleń, które nie wpływają na właściwości użytkowe ani wartość produktu.
 6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z 24 miesięcznej gwarancji ,KRAUSE dostarczy użytkownikowi wolny od wad produkt w zamian za produkt wadliwy lub przeprowadzi istotną naprawę produktu objętego niniejszą gwarancją, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia produktu wolnego od wad lub zwrot użytkownikowi produktu naprawionego.
  Jeżeli Krause wymieni część produktu, wówczas powyższe postanowienie będzie stosowało się do części, która została wymieniona. W przypadku napraw, które nie były istotne, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym użytkownik nie mógł korzystać z produktu ze względu na wystąpienie wady.
 7. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres: Krause Sp. z o.o. ul. Stalowa 10; 58-100 Świdnica, Polska lub drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje(at)krause-systems.pl; lub bezpośrednio w punkcie sprzedaży. Zgłoszenie powinno zawierać:

   

  • datę zgłoszenia
  • dane zgłaszającego
  • dowód zakupu
  • nazwa produktu lub jego kod kreskowy
  • opis wady i okoliczności jej wystąpienia
  • roszczenia względem gwaranta
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rozpatrywanej reklamacji.

   

 8. Krause rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji w terminie do 30 dni licząc od dnia wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku gdy zgłoszenie nie będzie kompletne, bieg rozpatrzenia nastąpi z chwilą uzupełnienia braków. W przypadku uznania roszczeń, Krause naprawi lub wymieni produkt na wolny od wad w terminie 14 dni, termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności zamówienia niezbędnych części z zagranicy o czym reklamujący zostanie poinformowany.
 9. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych i deklarowanych przez KRAUSE parametrów produktu. Pobrane próbki do badań materiału są zabezpieczane i archiwizowane wraz z dokumentacją reklamacyjną KRAUSE i nie podlegają zwrotowi.
 10. KRAUSE nie odpowiada za uszkodzenia produktu i szkody powstałe wskutek zużycia wynikającego z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu lub innego naturalnego zużycia.
 11. KRAUSE nie odpowiada za uszkodzenia produktu i szkody powstałe w wyniku jego mechanicznego uszkodzenia nie wynikające bezpośrednio ze zgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania produktu, w tym spowodowane jego nadmiernym obciążeniem, niewłaściwym składowaniem lub niewłaściwą konserwacją.
 12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 13. Reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w terminie przewidzianym w Ustawie Konsumenckiej.

§ 8. Odpowiedzialność odszkodowawcza

 1. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez KRAUSE nastąpiła na skutek działania siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tyt. szkody wynikłej z niewykonania, niepełnego lub nieterminowego spełnienia świadczeń przez KRAUSE. KRAUSE zobowiązane jest do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistnieniu zdarzeń siły wyższej i skutkach dot. możliwości realizacji umowy. Do zdarzeń określanych jako siłę wyższą zalicza się wszystkie zdarzenia i okoliczności będące poza racjonalną kontrolą KRAUSE, m.in. zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego spowodowane awarią, nie wywiązanie się z umów przez dostawców materiałów, ograniczenia spowodowane zarządzeniami stosownych władz, klęskę żywiołową, pożar, strajk, itp.
 2. KRAUSE odpowiada za szkody do wartości dostarczonych towarów wg wartości z faktury zakupu. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji określonych w bezwzględnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisach dot. bezpieczeństwa produktu i odpowiedzialności za produkt.
 3. KRAUSE nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez jego kontrahentów z tyt. opóźnienia w dostawie towarów, które Kupujący zakupuje od KRAUSE.

§ 9. Zachowanie poufności informacji

 1. Kupujący jest świadomy, że wszelkie nie dostępne ogólnie dane techniczne, handlowe i finansowe, w szczególności informacje o cenach i udzielonych rabatach stanowią poufne informacje KRAUSE. Kupujący zobowiązuje się nie ujawniać tego rodzaju informacji osobom trzecim bez pisemnej zgody KRAUSE, ani wykorzystywać tych danych w celu innym niż uzgodniony przez Strony.

§ 10. Informacja handlowa i ochrona danych osobowych

 1. Akceptując niniejsze Ogólne warunki dostawy, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych przez KRAUSE lub podmioty działające na jej zlecenie w związku z realizowaniem umowy sprzedaży przez KRAUSE
 2. Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 124 ze zm.) Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną przez KRAUSE lub inny podmiot działający na jego zlecenie, na podany przez Kupującego adres e-mail wiadomości i informacji o charakterze handlowym, dotyczących oferty produkcyjno-handlowej KRAUSE.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory mogące wynikać z umów kupna-sprzedaży zawieranych z KRAUSE podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby KRAUSE.
 2. Inne uzgodnienia pomiędzy stronami dot. kwestii określonych w niniejszych Ogólnych warunkach dostawy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi warunkami dostaw, ani inną obowiązującą Umową zawartą pomiędzy Stronami, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia niniejszych Ogólnych warunków dostawy za niezgodne z prawem i/lub uznania tego sformułowania za nieważne, Strony zobowiązują się uzgodnić nowe sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji stron – nie powoduje to jednak nieważności pozostałych warunków niniejszych Ogólnych warunków dostawy. 

Niniejsze ogólne warunki dostawy wchodzą w życie od 01.01.2019 i zastępują wcześniejsze uzgodnienia dot. ogólnych warunków dostaw.

 

Mają Państwo pytania? Chętnie doradzimy!