Polityka Antykorupcyjna

1. Cel

Celem Polityki jest ustanowienie, zarówno dla nas jak i naszych współpracowników oraz partnerów biznesowych, obowiązku stosowania zasady zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji, jak również stosowanie środków zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami. Niniejsza Polityka zawiera wskazówki, które pozwolą na zidentyfikowanie oraz unikanie ryzyka wystąpienia nadużyć.

KRAUSE Sp. z o.o. wyznaje zasadę̨ zerowej tolerancji wobec wszelkich przejawów korupcji. Korupcja jest sprzeczna z naszymi dążeniami do bycia odpowiedzialną i godną zaufania firmą.

Polityka Antykorupcyjna powinna być szeroko komunikowana i propagowana wśród pracowników Firmy, przy wsparciu o inicjatywy szkoleniowe, umożliwiające właściwe zrozumienie oraz wykorzystanie jej zasad w codziennej pracy.

Jako część naszych działań komunikacyjnych, mających na celu zapobieganie wszelkim formom korupcji, Polityka Antykorupcyjna powinna dotrzeć również do kontrahentów KRAUSE Sp. z o.o. 

Istotne jest, aby Polityka Antykorupcyjna nie stanowiła jedynego źródła informacji lub interpretacji każdej sytuacji biznesowej. Dlatego też obowiązkiem każdego z nas jest zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zjawiska korupcji.

2. Zasady Polityki Antykorupcyjnej

2.1 Przejrzystość Ładu Korporacyjnego

Działamy sprawiedliwie i uczciwie. Staramy się postępować w sposób nowoczesny, dynamiczny i przyjazny, a ponadto dbamy o otwartość i transparentność naszych działań. Chcemy aby dzięki takiej postawie pracownicy,  kontrahenci postrzegali nas, jako Firmę odpowiedzialną, której można zaufać. Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem.

Jesteśmy zaangażowani w egzekwowanie Polityki Antykorupcyjnej oraz zobowiązujemy się do szkolenia osób, które pracują w KRAUSE Sp. z o.o. w zakresie przestrzegania naszych zasad.

Zgodnie z przyjętą Polityką poniższe działania są zawsze i pod każdą postacią zabronione, niezależnie od tego czy są to działania pośrednie czy bezpośrednie zarówno w KRAUSE Sp. z o.o. jak i w relacjach z jej pracownikami i kontrahentami:

  • przekupstwo
  • wymuszanie lub nakłanianie
  • handel wpływami
  • legalizowanie dochodów pochodzących z działań korupcyjnych.

Zapewniamy, iż osoba, która zgłosi podejrzenie nadużycia lub odmówi udziału w procederze przekupstwa czy korupcji, nie spotka się z negatywnymi skutkami swojej decyzji.

2.2 Zgodność z obowiązującym prawem oraz konwencjami międzynarodowymi

W większości krajów akt przekupstwa lub jego próba są traktowane jak przestępstwo, za którego popełnienie grożą istotne sankcje karne w postaci kar pieniężnych lub więzienia, stosowane zarówno wobec firm jak i pracowników. Niektóre z tych przepisów to akty międzynarodowe o uniwersalnym zasięgu, których celem jest walka z przekupstwem i korupcją (np. Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji). Poszczególne państwa prowadzą prace nad wzmocnieniem swojego prawodawstwa w zakresie antykorupcji. W związku z powyższym KRAUSE Sp. z o.o. podejmuje odpowiednie działania wobec swoich pracowników, współpracowników oraz kontrahentów, mające na celu informowanie ich o obowiązkach i zakresie odpowiedzialności.

3. Obszary ryzyka korupcyjnego (zagrożenia korupcją)

Dawanie lub otrzymywanie podarunków w sposób uznawany za niewłaściwy może narazić zarówno naszych pracowników jak i Firmę na oskarżenia o naruszenie przepisów prawa w zakresie korupcji.

W związku z powyższym, „zanim przyjmiesz podarunek lub też zanim go komuś zaproponujesz, powinieneś upewnić się, że Twoje działanie jest zgodne z zasadami przyjętymi w naszej firmie”.

Zwyczajowe podarunki i zaproszenia (posiłki, eventy, rozrywka) mogą wesprzeć proces zawierania, podtrzymywania oraz rozwijania istotnych relacji biznesowych.

Intencją KRAUSE Sp. z o.o. jest, aby jej pracownicy nie czuli się w takich sytuacjach narażeni na zarzuty podtrzymywania relacji biznesowych niezgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Od podmiotów współpracujących oczekujemy stosowania zasad naszej Polityki z zachowaniem należytej staranności.

4. Zgłaszanie nadużyć

Podejrzenia naruszenia zasad Polityki Antykorupcyjnej KRAUSE Sp. z o.o. mogą być zgłaszane poprzez ten sam kanał, który służy do informowania o wszelkiego rodzaju postępowaniach nieetycznych: compliance@krause-systems.pl  także bezpośrednio do przełożonego, Dyrektora właściwego Pionu lub Męża Zaufania ( radca prawny spółki, compliance officer)  według zasad instrukcji zgłaszania nieprawidłowści  na zasadach wskazanych w instrukcji zgłaszania nieprawidłowości

Zgłoszenia traktowane są w sposób poufny oraz badane z należytą starannością na zasadach określonych w Polityce zgłaszania nieprawidłowości. Zgłoszenia mogą być imienne lub  anonimowe. W przypadku zgłoszeń anonimowych należy mieć świadomość, iż wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia może być utrudnione.

5. Zgłaszanie powiązań interpersonalnych ( unikanie konfliktów interesów)

W celu zapewnienia transparentności i niezależności procesu zarządzania KRAUSE Sp., z o.o. pracownicy zobowiązani są do zgłaszania  powiązań rodzinnych oraz powiązań nieformalnych pomiędzy osobami zatrudnionymi w spółce  w celu wyeliminowania możliwego konfliktu interesów w postaci wpływu na obiektywną ocenę pracowników, wykorzystywania zależności służbowych w ramach podległości i powiązań lub nieuzasadnionego przyznawania świadczeń. Pracownicy spółki podpisują oświadczenie antykorupcyjne stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.

Zgłoszenia powinny być kierowane do bezpośredniego przełożonego, który finalnie przekazuje taką informację do Compliance Officera.

W przypadku wystąpienia powiązań biznesowych, rodzinnych lubo podobnym charakterze osób decydujących o wyborze dostawcy lub mających wpływ na ten wybór na etapie składania ofert konieczne jest poinformowanie o tym fakcie Compliance Officera.

6. Prowadzenie dokumentacji, przejrzystość i procedury kontrolne

Przepisy wspomniane powyżej zobowiązują KRAUSE Sp. z o.o. do wykazania zgodności z obowiązującymi przepisami i właściwymi procedurami, których zadaniem jest zapewnienie rzetelności ksiąg rachunkowych i ewidencji. Dlatego też KRAUSE Sp. z o.o. kieruje się zasadą pełnej przejrzystości w prowadzonych działaniach oraz stosuje adekwatne procesy kontrolne. Zarząd firmy i osoby przez niego wyznaczone okresowo monitorują i rewidują stosowanie się do niniejszej polityki i procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem w  KRAUSE Sp. z o.o.

Maciej Lepczyk
(Dyrektor Zakładu – Prokurent)

Stanisław Deja
(Dyrektor Sprzedaży i Marketingu – Prokurent)

Jacek Maliszewski
(Dyrektor Finansowy – Prokurent)

Mają Państwo pytania? Chętnie doradzimy!