Informacja o realizowanej Strategii Podatkowej za 2020 r.

I. Wstęp

Krause stanowi część międzynarodowej grupy kapitałowej Krause zajmującej się m.in. produkcją oraz sprzedażą drabin i rusztowań. Spółka działa przede wszystkim jako producent oraz dystrybutor wysokiej klasy drabin domowych i przemysłowych, rusztowań oraz konstrukcji specjalnych wraz z montażem. Do specyfiki branży, w której działa Spółka dostosowane są jej wewnętrzne procesy, procedury i obowiązująca funkcja podatkowa. Spółka podejmuje działania zmierzające do przestrzegania prawa podatkowego poprzez wdrożenie mechanizmów, mających na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych, które stanowi przejaw jej społecznej odpowiedzialności.

Niniejsza Informacja o realizowanej Strategii Podatkowej została sporządzona w oparciu o przepisy
art. 27c Ustawy o CIT i przedstawia:

  1. informacje o stosowanych przez podatnika:
    a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
    b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
     
  2. informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,
     
  3. informacje o:
    a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
    b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT,
     
  4. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
    a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
    b) interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
    c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT,
    d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym,
     
  5. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

    - z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

II. Elementy informacji o realizowanej Strategii Podatkowej

1a. Procesy i procedury podatkowe

Informacje o stosowanych przez Podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
i zapewniających ich prawidłowe wykonanie (art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o CIT)

Zarząd Spółki oraz osoby nadzorujące rozliczenia podatkowe Spółki dokładają starań, aby proces zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego zapewniał ich prawidłową realizację. 

W tym celu funkcja podatkowa i obowiązki w obszarze podatkowym zostały powierzone osobom posiadającym adekwatne kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz specjalistyczną wiedzę. Personel realizujący oraz nadzorujący funkcję podatkową w Spółce cechuje się profesjonalizmem oraz etyką zawodową.

W Spółce w Roku podatkowym stosowano procedury i instrukcje - bezpośrednio lub pośrednio nawiązujące do aspektów podatkowych - stanowiące narzędzie wspomagające proces zarządzania funkcją podatkową w celu prawidłowego i terminowego wywiązywania się
z realizacji obowiązków podatkowych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, przy dochowaniu należytej staranności. Przyjęte przez Spółkę procedury tj. Procedura szczegółowa określająca zakres odpowiedzialności za realizację zadań w przedmiocie rozliczeń Krause sp. z.o.o. z tytułu zobowiązań podatkowych oraz Strategia Podatkowa Krause sp. z o.o., a także zaimplementowane procesy, zostały przy tym dostosowane do charakteru branży, w której Spółka prowadzi działalność gospodarczą.

Wewnętrzne procesy stosowane przez Spółkę adresują w szczególności następujące kwestie:

  • odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe Spółki, w tym dokonywanie rozliczeń podatkowych dotyczących poszczególnych podatków, w szczególności CIT i VAT, w sposób zgodny
    z przepisami prawa, a także kwestię przeciwdziałania niewywiązywaniu się
    z obowiązków podatkowych wskazują osoby odpowiedzialne za podejmowanie działań takich jak:
    - identyfikacja obowiązków podatkowych,
    - dokonywanie adekwatnej kwalifikacji prawno-podatkowej,
    - sporządzanie kalkulacji podatkowych,
    - przygotowywanie informacji oraz deklaracji podatkowych,
    - uiszczanie płatności podatkowych,
    - sprawowanie nadzoru i kontroli w tym zakresie,
  • dokonywanie rozliczeń księgowych, w tym m.in. kwestie zasad dotyczących zamknięcia roku oraz miesiąca księgowego, kontroli dokumentacji księgowej oraz wprowadzania dokumentów księgowych do ewidencji, jak również ich przechowywania i archiwizowania,
  • przepływ informacji oraz obieg dokumentów mających wpływ na terminowe zidentyfikowanie obowiązków podatkowych,
  • zarządzanie dokumentacją, w tym zasady archiwizacji i przechowywania dokumentów podatkowych oraz odpowiedzialność za obieg środków pieniężnych.

1b. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Informacje o stosowanych przez Podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b Ustawy o CIT)

Spółka nie stosowała oraz nie uczestniczyła w Roku podatkowym w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Krause dąży do utrzymania otwartych i przejrzystych relacji z organami podatkowymi w celu zapewnienia transparentności i prawidłowości dokonywanych rozliczeń podatkowych.

2. Realizacja obowiązków podatkowych, w tym informacje o schematach podatkowych

Informacje odnośnie do realizacji przez Podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą (art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT)

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i realizuje swoje obowiązki podatkowe
w zakresie podatków i opłat w obszarach:

  • CIT,
  • VAT,
  • PIT (w charakterze płatnika),
  • podatku od nieruchomości,
  • podatku od środków transportu,
  • podatku u źródła (w charakterze płatnika).

Powyższe rozliczenia dokonywane są terminowo oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Spółka nie zidentyfikowała w Roku podatkowym schematu podatkowego, w związku z czym nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym, o którym mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

3a. Transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej (art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy o CIT)

Spółka realizowała w Roku podatkowym następujące transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów:

  • sprzedaż wyrobów gotowych, towarów handlowych i materiałów
  • zakup materiałów, towarów handlowych oraz usług

    3b. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

    Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT (art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b Ustawy o CIT)

    W Roku podatkowym Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

    4. Złożone wnioski

    a) o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej

    Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej (art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o CIT)

    Spółka nie złożyła w Roku podatkowym wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o którym mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

    b) o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

    Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej (art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy o CIT)

    Spółka nie złożyła w Roku podatkowym wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o którym mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

    c) o wydanie wiążącej informacji stawkowej

    Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT (art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. c Ustawy o CIT)

    Spółka nie złożyła w Roku podatkowym wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o którym mowa w art. 42a Ustawy o VAT.

    d) o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

    Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym (art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. d Ustawy o CIT)

    Spółka nie złożyła w Roku podatkowym wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o którym mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

     

    5. Rozliczenia podatkowe w rajach podatkowych

    Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

    Spółka nie dokonywała w Roku podatkowym rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w wyżej wspomnianych aktach prawnych.

    III. Wykaz skrótów i definicji

    CIT

    podatek dochodowy od osób prawnych

    Ordynacja podatkowa

    ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

    PIT

    podatek dochodowy od osób fizycznych

    Podatnik, Krause, Spółka

    Krause sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy

    Rok podatkowy

    rok podatkowy Krause trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

    Strategia Podatkowa

    wewnętrzny dokument przyjęty uchwałą Zarządu Spółki obejmujący zbiór zasad, jakimi kierowała i kieruje się Spółka w odniesieniu do wykonywania obowiązków podatkowych

    Ustawa o CIT

    ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.)

    Ustawa o PIT

    ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
    (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.)

    Ustawa o VAT

    ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
    (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)

    Ustawa o podatku akcyzowym

    ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 722 ze zm.)

    VAT

    podatek od towarów i usług

     

     

     

    Mają Państwo pytania? Chętnie doradzimy!