Normy, ustawy, przepisy oraz rozporządzenia dotyczące drabin i rusztowań

Kontakt

Bogdan Harmaty
Tel.: +48(74) 640 94 69
Fax:  +48(74) 851 88 22
bogdan.harmaty(at)krause-systems.pl

W gąszczu norm, ustaw i przepisów można łatwo się zgubić. Dzięki nam będziecie Państwo na bieżąco informowani o nowych regulacjach prawnych, w pełni zadbamy także o Wasze bezpieczeństwo podczas użytkowania naszych urządzeń. Poniżej przedstawimy zestaw najważniejszych obowiązujących norm dotyczących konstrukcji i użytkowania drabin oraz rusztowań.

Normy

Norma to zbiór ustalonych i ogólnie przyjętych zasad techniki, których stosowanie zapewnia bezpieczeństwo produktów i usług. Wszystkie obowiązujące normy, za odpowiednią opłatą można pobrać ze strony: www.pkn.pl

PN EN 131 – Drabiny, To sześcioczęściową normą dotycząca drabin - ich nazewnictwa, rodzaju budowy, wymiarów, wymagań, badań oraz oznaczeń. Ponadto zawiera wskazówki bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące użytkowania z zakresu drabin przegubowych i mobilnych.

  • PN EN 131-1: Terminologia, rodzaje, wymiary funkcjonalne
  • PN EN 131-2: Wymagania, badanie, oznakowanie
  • PN EN 131-3: Informacje użytkowe
  • PN EN 131-4: Drabiny jedno lub wieloprzegubowe
  • PN EN 131-6: Drabiny teleskopowe
  • PN EN 131-7: Mobilne drabiny z pomostem

DIN EN 14183 – Schodki. To jednoczęściowa norma ustalająca wymagania w zakresie schodków. Obejmuje cechy konstrukcyjne, wymiary, materiał, wymagania w zakresie użytkowania, metodę badania oraz informacje o obszarze użytkowania.

PN EN 1004 – Ruchome rusztowania robocze. To jednoczęściowa norma dotycząca ruchomych, jezdnych rusztowań z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, materiału, z jakiego są wykonane, wymiarów, dopuszczalnych obciążeń oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa.

PN EN ISO 14122 – Maszyny.- Bezpieczeństwo - Stałe środki dostępu do maszyn. Czteroczęściowa norma określająca wybór drabin mocowanych na stałe pomiędzy dwoma płaszczyznami jak również wymagania dotyczące schodów,, wybiegów, platform roboczych, barierek oraz drabin mocowanych na stałe.

DIN 14094-1 – Drabiny ewakuacyjne mocowane na stałe do budynków służące do ratowania ludzi w przypadkach zagrożenia życia

DIN 18799-1 Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i porządkowych.

Podstawy prawne, rozporządzenia

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 ze zmianami oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1704

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawien ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz 1650 ze zmianami oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690).

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października w sprawie minimalnych wymagań  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz.1956 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz 1745)

- Rozporządzenie Ministra Infratruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bydynki i ich usytuowanie

Nasz Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo być na bieżąco informowani o aktualizacjach obowiązujących norm oraz zmianom w przepisach i ustawach, zapiszcie się na nasz Newsletter.

Newsletter - Neue Norm PL

Newsletter - Neue Norm PL
Datenschutzvereinbarung*