PIGR - Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą - w szczególności wobec organów państwowych - interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą - w zakresie tej działalności w dziedzinie budowlano-rusztowaniowej.Do zadań Izby należy w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów,
 2. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w dziedzinie budowlano-rusztowaniowej,
 3. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań dotyczących funkcjonowania gospodarki,
 4. uczestniczenie w procesie legislacyjnym - na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie dotyczącym działalności budowlano-rusztowaniowej,
 5. dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 6. uczestniczenie w procesie tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego,
 7. wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
 8. popieranie rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników,
 9. uczestniczenie - na zaproszenie organów państwowych - w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności budowlano-rusztowaniowej,
 10. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,
 11. opiniowanie istniejących zwyczajów dotyczących działalności gospodarczej,
 12. wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego, w szczególności w dziedzinie działalności budowlano-rusztowaniowej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: http://www.rusztowania-izba.org.pl/