Obowiązek kontroli

Bezpieczne wyposażenie w miejscu pracy

Na podstawie przepisów Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z póź. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z póź. zmianami), pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom, aby wyposażenie i stosowany w miejscu pracy sprzęt spełniał wyłącznie wymogi zawarte w w/w przepisach. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania.

Sicherheitshelm mit Ohrsch
Safety Services

Oznacza to dla Państwa:

  • Konieczność stosowania osprzętu roboczego spełniającego wymagania BHP oraz aktualnie obowiązujących norm.
  • Konieczność zapewnienia kontroli osprzętu roboczego przez uprawnionego do tego pracownika.
  • Konieczność dokumentowania wyników przeprowadzanych kontroli osprzętu.

 

Firma KRAUSE zapewnia Państwu:

  • Wyposażenie i osprzęt roboczy spełniający zalecenia i wymagania przepisów BHP oraz aktualnie obowiązujących norm.
  • Arkusze kontrolne i naklejki kontrolne, potwierdzające wykonanie wymaganych kontroli (arkusze i naklejki kontrolne na stronie 117).
  • Możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników w zakresie asortymentu naszej firmy, zapoznania z podstawowymi informacjami danego produktu.
  • Możliwość uzyskania materiałów reklamowych oraz wszelkich instrukcji montażu i użytkowania naszych wyrobów.
  • Każdy wyrób naszej firmy posiada Deklaracje Zgodności z aktualnie obowiązującymi normami.