22.07.20 13:59 Wiek: 95 Tage
Kategoria: Aktualności

Zwiększ bezpieczeństwo pracy z KRAUSE i dofinansowaniem ZUS Składanie wniosków już od 1 sierpnia br.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na projekty, których celem wspieranie wszelkich działań prewencyjnych poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy, ograniczających zagrożenia wypadkami przy pracy lub występowanie chorób zawodowych, a także inicjatyw redukujących niekorzystne oddziaływanie czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Do wzięcia jest 50 mln złotych. Chcecie z korzystać z dofinansowania do zakupu jezdnych podestów, platform roboczych czy rusztowań przejezdnych? Pospieszcie się! Wnioski można składać już od 1 sierpnia.


Zapewnienie komfortowych i bezpiecznych stanowisk pracy to jedno z podstawowych zadań każdego pracodawcy, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz branży w jakiej działa. Zadanie to jest tym trudniejsze, im większe jest w danym zakładzie zapotrzebowanie na pracę na wysokości. A ta stwarza większe zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Upadek z wysokości jest bowiem jedną z głównych przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym, dlatego planując stanowiska pracy wysoko nad podłożem należy wykorzystać wszystkie dostępne środki i narzędzia, by zminimalizować ryzyko nieszczęśliwego zdarzenia. Skąd wziąć na nie pieniądze? Z dofinansowania ZUS, które w dużym stopniu pozwolą sfinansować zakup maszyn, urządzeń i systemowych rozwiązań ochronnych. Jeśli od dawna myśleliście o działaniach prewencyjnych zwiększających bezpieczeństwo pracy, to teraz jest najlepszy czas!

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Do Konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia wszystkie wymienione poniżej warunki:

 1. Nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
 2. Nie zalega z opłacaniem podatków.
 3. Nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.
 4. Nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.
 5. Nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Jakie działania mogą liczyć na dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 1. Bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy.
 2. Urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym.
 3. Oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym.
 4. Ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną.
 5. Urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza.
 6. Sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy.
 7. Sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.
 8. Sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne.
 9. Środki ochrony indywidualnej.

Jak wysokie dofinansowanie można dostać?

W jednym zgłoszonym Projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. W ramach Programu dofinansowania podlegają dofinansowaniu wyłącznie działania inwestycyjne i doradcze. Planowany termin realizacji Projektu, określony w złożonym wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz ilości zatrudnionych:

Rodzaj przedsiębiorstwaLiczba osóbProcent budżetu projektu podlegający dofinansowaniuMaksymalna kwota dofinansowania dla działań (w PLN)
DoradczychInwestycyjnychInwestycyjno-doradczych
Mikro przedsiębiorstwo1-990%1 000139 000140 000
Małe przedsiębiorstwo10-4980%1 000209 000210 000
Średnie przedsiębiorstwo50-24960%1 000339 000340 000
Duże przedsiębiorstwo250 i więcej20%1 000499 000500 000

 Więcej informacji znajduje się na stronie:

https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2020.01